EkoSymbol dla ZWiK Wołczyn

Ta nagroda z najwyższej półki jest udziałem całej załogi, wszystkich pracowników, którym z tego miejsca serdecznie dziękuję za wielki wkład pracy, jest to również nobilitacja do dalszej działalności powiedział Mariusz Pieńkowski, prezes ZWiK w Wołczynie odbierając EkoSymbol 2017
Ta nagroda z najwyższej półki jest udziałem całej załogi, wszystkich pracowników, którym z tego miejsca serdecznie dziękuję za wielki wkład pracy, jest to również nobilitacja do dalszej działalności powiedział Mariusz Pieńkowski, prezes ZWiK w Wołczynie odbierając EkoSymbol 2017

ZWiK w Wołczynie zapewnia mieszkańcom czystą wodę chroniąc przy tym środowisko

Historia Wołczyńskich wodociągów liczy już 110 lat, ale w ostatnich dekadach ich dynamiczny rozwój zapewnił mieszkańcom 14-tysięcznej gminy i 21 okolicznych sołectw wzrost komfortu zaopatrzenia w czystą wodę, którą bez obaw można pić bezpośrednio z kranu. Równoczesna szybka rozbudowa kanalizacji owocuje ochroną środowiska naturalnego. To efekt dobrego, skutecznego zarządzania. – Od roku 2010 r. rozpoczęliśmy przygodę ze zdobywaniem środków zewnętrznych, w tym unijnych, dla rozwiązywania problemów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Wołczyn – mówi Mariusz Pieńkowski, prezes ZWiK w Wołczynie Sp. z o.o. – Udało się wówczas pozyskać środki z NFOŚiGW w Warszawie. Od tego czasu systematycznie poprawiamy jakość dostarczanej mieszkańcom wody. Równocześnie podłączamy do zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków kolejne miejscowości gminy.

ZWiK w Wołczynie eksploatuje pięć ujęć wody na bazie wód podziemnych wraz ze stacjami uzdatniania wody oraz obiektami towarzyszącymi, zarządza mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków z podwyższonym usuwaniem związków biogennych oraz siecią wodociągów o dł. 140 km i 50-kilometrową siecią kanalizacyjną.

Ostatnie lata działalności ZWiK w Wołczynie to liczne modernizacje obiektów, sieci wodociągowych, zakup nowego sprzętu oraz środków transportowych. Obecnie spółka wsparta środkami unijnymi realizuje wart ok. 14 mln zł projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Wołczyn”, na który otrzymała dofinansowanie w wysokości 63,75%.

Konsekwentnie realizowana polityka inwestycyjna przekłada się na korzyści dla mieszkańców oraz poprawę stanu środowiska. Firma umacnia swoją pozycję gospodarczą na lokalnym rynku, jest postrzegana jako solidny pracodawca i wiarygodny partner biznesowy.

Danuta Klimek